ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
แบบฟอร์มใบแลกเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.88 KB 34780
แบบมอบหมายคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.33 KB 34950
แบบฟอร์มรายงานการไปอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.23 KB 34943
ใบรายชื่อครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 648.87 KB 34580
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.64 KB 34739
ฝ่ายบริหารวิชาการ
รายละเอียดวิชาสอน สำหรับจัดตารางสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.59 KB 14378
รายละเอียดวิชาสอน สำหรับจัดตารางสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 14376
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 208 KB 34746
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.54 KB 34573
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.81 MB 34848
งานธนาคารโรงเรียน
แบบฟอร์มใบสมัครเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 34606
งานแนะแนว/ทุนการศึกษา/กยศ.
แบบฟอร์มใบเบิกเงินทุนการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.38 KB 34787
แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.04 KB 34924
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.98 KB 15716
Google Workspace For Students Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.06 KB 17364
Google Workspace Foe Teachers Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.88 KB 34990
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
รายชื่อนศท.ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.15 KB 15715
งานแผนและงบประมาณ
แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 43.88 KB 15723
แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.53 KB 15713