ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
แบบฟอร์มใบแลกเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.88 KB 123417
แบบมอบหมายคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.33 KB 123587
แบบฟอร์มรายงานการไปอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.23 KB 123580
ใบรายชื่อครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 648.87 KB 123217
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.64 KB 123376
ฝ่ายบริหารวิชาการ
รายละเอียดวิชาสอน สำหรับจัดตารางสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.59 KB 103015
รายละเอียดวิชาสอน สำหรับจัดตารางสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 103012
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 208 KB 123384
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.54 KB 123210
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.81 MB 123485
งานธนาคารโรงเรียน
แบบฟอร์มใบสมัครเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 123243
งานแนะแนว/ทุนการศึกษา/กยศ.
แบบฟอร์มใบเบิกเงินทุนการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.38 KB 123424
แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.04 KB 123560
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.98 KB 104353
Google Workspace For Students Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.06 KB 106003
Google Workspace Foe Teachers Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.88 KB 123629
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
รายชื่อนศท.ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.15 KB 104352
งานแผนและงบประมาณ
แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 43.88 KB 104360
แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.53 KB 104350