ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
แบบฟอร์มใบแลกเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.88 KB 146580
แบบมอบหมายคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.33 KB 146749
แบบฟอร์มรายงานการไปอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.23 KB 146743
ใบรายชื่อครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 648.87 KB 146383
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.64 KB 146537
ฝ่ายบริหารวิชาการ
รายละเอียดวิชาสอน สำหรับจัดตารางสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.59 KB 126178
รายละเอียดวิชาสอน สำหรับจัดตารางสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 126174
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 208 KB 146549
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.54 KB 146372
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.81 MB 146647
งานธนาคารโรงเรียน
แบบฟอร์มใบสมัครเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 146404
งานแนะแนว/ทุนการศึกษา/กยศ.
แบบฟอร์มใบเบิกเงินทุนการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.38 KB 146585
แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.04 KB 146721
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.98 KB 127514
Google Workspace For Students Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.06 KB 129165
Google Workspace Foe Teachers Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.88 KB 146796
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
รายชื่อนศท.ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.15 KB 127513
งานแผนและงบประมาณ
แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 43.88 KB 127522
แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.53 KB 127511