ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
แบบฟอร์มใบแลกเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.88 KB 146587
แบบมอบหมายคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.33 KB 146757
แบบฟอร์มรายงานการไปอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.23 KB 146744
ใบรายชื่อครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 648.87 KB 146386
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.64 KB 146540
ฝ่ายบริหารวิชาการ
รายละเอียดวิชาสอน สำหรับจัดตารางสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.59 KB 126200
รายละเอียดวิชาสอน สำหรับจัดตารางสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 126188
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 208 KB 146553
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.54 KB 146376
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.81 MB 146649
งานธนาคารโรงเรียน
แบบฟอร์มใบสมัครเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 146405
งานแนะแนว/ทุนการศึกษา/กยศ.
แบบฟอร์มใบเบิกเงินทุนการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.38 KB 146586
แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.04 KB 146728
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.98 KB 127516
Google Workspace For Students Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.06 KB 129173
Google Workspace Foe Teachers Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.88 KB 146797
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
รายชื่อนศท.ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.15 KB 127514
งานแผนและงบประมาณ
แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 43.88 KB 127530
แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.53 KB 127518