กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนิอะหมัด นิเด็ง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0612305207
อีเมล์ : youngnideng62@gmail.com

นางดวงคำ แดงคงรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 089-8704702
อีเมล์ : daungkam@gmail.com

นางนัยนา สาและ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 093-6922221
อีเมล์ : naiyanainarm@gmail.com

นางสาวลาวีย๊ะ บือซา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 080-8686329
อีเมล์ : abnormal_170@hotmail.com

นางสาวสุนิสา สุโพธิ์แสน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 080-5707744
อีเมล์ : Sunisa12kib@gmail.com

นางอุษณี การีอูมา
ครูชำนาญการ