ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พ.ย. 2562-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมกิจ อาแว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ธ.ค.2554
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส ขุนจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ก.พ.2552 - 13 ธ.ค.2554
ชื่อ-นามสกุล : นายผล สีหวัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ย.2556 - 30 ก.ย.2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวอยารี หะยีมะเย็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ส.ค.2538 - 13 พ.ย.2556
ชื่อ-นามสกุล : นายจิต บุญราษฎร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ต.ค.2536 - 22 ส.ค.2538
ชื่อ-นามสกุล : นายจวน บุญยัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2535 - 5 ต.ค.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายธเนศ คะนอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2532 - 1 ต.ค.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี บุญเพิ่ม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ธ.ค.2530 - 1 ต.ค.2532
ชื่อ-นามสกุล : นายเติมศักดิ์ ฉิมเรือง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย.2522 - 23 ธ.ค.2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสัยฐิกร บุญเพิ่ม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ส.ค.2504 - 31 พ.ค.2522