กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนิบัสรี นิโว๊ะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0630639499
อีเมล์ : Gizainlive002@gmail.com

นางอนงวรรณ เมฆเจริญวิวัฒนา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0945944415
อีเมล์ : Anongwan9522@hotmail.com

นายมณฑล เพ็ชรเรือนทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0654072695