กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเพ็ญศรี แทนหนู
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 081-7387702
อีเมล์ : Pensri51@hotmail.com

นางสาวยานีลา ลงซูซา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 098-079-1664
อีเมล์ : Yaneelalongsusa@gmail.com

นางดวงใจ เพ็ชรศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 090-7197994
อีเมล์ : duangjai7994@gmail.com

นายนูรือมัน กามา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0872948662
อีเมล์ : Nuremun48662@gmail.com