กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววลัยภรณ์ ฮายีลาเต๊ะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 089-8774422
อีเมล์ : laiwa1@hotmail.com

นางจรรยา อาภาสกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 089-659-4982
อีเมล์ : arphaskuldang@gmail.com

นางสาวซูไวยา หะยีอารุณ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 089-8776721
อีเมล์ : waiya279@gmail.com

นายไฟโซล สามานุง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0896551006
อีเมล์ : faisolsamanung@gmail.com

Mr.Gerald Chiatoh Ngam
ครูสอนภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0952031527
อีเมล์ : ngamgerald@yahoo.com