คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวอยารี หะยีมะเย็ง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิวรรณ ยอดมงคล (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมสุข ไกรนรา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ผดุงมาตร (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต ธัชโอภาส (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสร วงศ์เอื้อเเวท (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเทียน คุณวุฒิฤทธิรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเศกสิทธิ์ อุ่นจิตต์ธรรม (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจรัญญา บัวหอม (ผู้แทนศิษย์เก่า)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมุฮัมมัด พายิบ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิมาน ยูโซ๊ะ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอันวา สนิตา (ผู้แทนครู)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ วงศ์เศวตกุล (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาแซ ดอเลาะ (ผู้แทนผู้ปกครอง)
ตำแหน่ง : กรรมการ