กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุไร สายวารี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 089-8703877
อีเมล์ : urai57333@gmail.com

นางสุวิมล แสงมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 063-5949371
อีเมล์ : SUVIMON9371@gmail.com

นายศิริ เอียดตรง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0872992916
อีเมล์ : siri.eadtrong@gmail.com

นายอัดลี ดือราซอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0891443501
อีเมล์ : adlee_cu@hotmail.com

อนุวัฒน์ เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 082-8275813
อีเมล์ : nooanuwat36@gmail.com

ธีมาพร โชติบรรณาภรณ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 082-4346222

นางสาวพัสตราภรณ์ ทองมา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 084-7446950
อีเมล์ : num.pas_36@hotmail.com

นายรอสือลี​ สาเม๊าะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0622916323​
อีเมล์ : Ruslisamoh@gmail.com​

นางสาวเอกอนงค์ กีรติโชติรส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0958758743
อีเมล์ : Taweemod@gmail.com

นางสาวซารีฮะห์ แดมองโก
ครูสอนวิทย์/Lab boy
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 081-6989226
อีเมล์ : Pretty_sa77@hotmail.com

นายวาริส วีระสินธุ์
ครูสอนคอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่งานโสตฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0813836149
อีเมล์ : waris-w@rmutp.ac.th