ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านตีความและประเมินคุณค่าแนวคิด ตามทฤษฎีลำดับขั้นการเรียนรู้ของ Bloom’ Taxonomy สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตันหยงมัส 
ชื่อผู้วิจัย นางเพ็ญศรี แทนหนู 
ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ 
โรงเรียนตันหยงมัส ปีการศึกษา 2563 
                                                                                       บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านตีความและประเมิน คุณค่าแนวคิด ตามทฤษฎีล าดับขั้นการเรียนรู้ของ Bloom’ Taxonomy ส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตันหยงมัส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านตีความ และประเมินคุณค่าแนวคิด ตามทฤษฎีล าดับขั้นการเรียนรู้ของ Bloom’ Taxonomy แผนการ จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านตีความและประเมินคุณค่าแนวคิด และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยด าเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการ เรียนรู้กับกลุ่มเดียว (One group pretest-posttest design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (One sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านตีความและประเมินคุณค่าแนวคิด ตามทฤษฎี ล าดับขั้นการเรียนรู้ของ Bloom’ Taxonomy เท่ากับ 83.64/82.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านตีความและประเมินคุณค่า แนวคิด ตามทฤษฎีล าดับขั้นการเรียนรู้ของ Bloom’ Taxonomy มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านตีความและประเมินคุณค่า แนวคิด ตามทฤษฎีล าดับขั้นการเรียนรู้ของ Bloom’ Taxonomy โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 326 ครั้ง