กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมรับการนิเทศโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมและนิเทศเชิงรุก
⏭⏭วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส พร้อมด้วยนางสาวยตนา วิวรรธนโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส และบุคลากรครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ร่วมต้อนรับผู้บริหารและศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เพื่อรับการนิเทศโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมและนิเทศเชิงรุก ซึ่งการรับการนิเทศครั้งนี้ ทำให้บุคลากรครูหัวหน้ากลุ่มสาระได้รับความรู้ในแนวทางการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาแผนนโยบายที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาในทุกด้าน และยังได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของโรงเรียนพร้อมรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา ณ ห้องสมุด โรงเรียนตันหยงมัส
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 23 ครั้ง