กิจกรรมของโรงเรียน
การประชุมขับเคลื่อน 7 มาตรการปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนตันหยงมัส
อบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับครู
การ​อบรม​เชิงปฏิบัติการ​ทดสอบ​ความ​รู้​และ​ทักษะ​พื้นฐาน​การ​จัด​การเรียน​การ​สอน​ลูก​เสือ​และ​เนตรนารี​สำหรับครู
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและสานสัมพันธ์น้องพี่ 65
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
โรงแรม เอทัส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ บริจาครองเท้าและถุงเท้านักเรียนแบ่งปันเพื่อน้อง ๆ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมรับการนิเทศโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมและนิเทศเชิงรุก
กิจกรรม "Big Cleaning day"
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2565
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2และม.3 ภาคเรียนที่1/2565
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
รับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
ผอ.ศพต.ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนตันหยงมัส
มอบเงินเยียวยา 2000 บาท นักเรียนกลุ่มที่ 1
มอบทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2564
สอบทุนภูมิทายาทนักเรียนม.1 และม. 4
มอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแก่นักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเรียนออนไลน์
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายคัดเลือกเข้านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ม.3 และ ม.6
ประเมินผลการปฏิบัติงานใน​หน้าที่ตำแหน่ง​รองผู้อำ​นวย​การ​โรงเรียน ครั้งที่ 1
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ม.2 และ ม.5
อบรมเสริมสร้างศักยภาพ G-workspace For Education สำหรับบุคลากรครู
กรรมการ​และเลขานุการประเมินผลการปฏิบัติงานใน​หน้าที่ตำแหน่ง​รองผู้อำ​นวย​การ​โรงเรียน
อบรมเสริมสร้างศักยภาพการใช้งาน G-suit for Education นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.4