กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2565
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2และม.3 ภาคเรียนที่1/2565
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
รับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
ผอ.ศพต.ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนตันหยงมัส
มอบเงินเยียวยา 2000 บาท นักเรียนกลุ่มที่ 1
มอบทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2564
สอบทุนภูมิทายาทนักเรียนม.1 และม. 4
มอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแก่นักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเรียนออนไลน์
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายคัดเลือกเข้านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ม.3 และ ม.6
ประเมินผลการปฏิบัติงานใน​หน้าที่ตำแหน่ง​รองผู้อำ​นวย​การ​โรงเรียน ครั้งที่ 1
มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ม.2 และ ม.5
อบรมเสริมสร้างศักยภาพ G-workspace For Education สำหรับบุคลากรครู
กรรมการ​และเลขานุการประเมินผลการปฏิบัติงานใน​หน้าที่ตำแหน่ง​รองผู้อำ​นวย​การ​โรงเรียน
อบรมเสริมสร้างศักยภาพการใช้งาน G-suit for Education นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.4
มอบรางวัลครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นในระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
อบรมเสริมสร้างศักยภาพการใช้งาน G-suit for Education นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.5
อบรมเสริมสร้างศักยภาพการใช้งาน G-suit for Education นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.6
รับการนิเทศประเมินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตันหยงมัส
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาผู้ช่วยจราจรนักเรียน รุ่นที่
ผู้บริหารนำทีมคณะครูเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 - 14 มิถุนายน 2564
ประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ นักศึกษาสังเกตุการสอน ปีการศึกษา 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำวิจัยในชั้นเรียน"
ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส ร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตันหยงมัสในการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนการเรียนการสอนที่ช่วงการเกิดวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)